ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วิทยาลัยการชลประทาน รุ่นที่ 78

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วิทยาลัยการชลประทาน รุ่นที่ 78 ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยการชลประทาน ดำเนินการกิจกรรมนี้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นิสิตใหม่และผู้ปกครองได้รับความรู้เกี่ยวกับวิทยาลัยการชลประทาน หลักสูตรการเรียนการสอน บุคลากรทางการศึกษา และให้คำแนะนำระเบียบ ข้อบังคับพื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการเรียนของนิสิตใหม่ การอยู่หอพัก เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองว่าการที่ลูกหลานของท่านเข้ามายังรั้ววิทยาลัยการชลประทานนั้น ทั้งคณาจารย์และนิสิตปัจจุบันจะดูแลนิสิตใหม่อย่างดี และช่วงท้ายของกิจกรรมจะให้ผู้ปกครองได้ทำความรู้จัก พบปะพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมนิสิตใหม่ เพื่อจะได้คอยติดตามผลการเรียน หรือหารือ แก้ไขปัญหาบุตรหลานของท่านได้โดยตรง

 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการและค่ายก้าวแรกสู่ปราสาทดงตาล จัดโดยองค์การนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตชั้นปีที่ 1 เป็นหลัก เพื่อเป็นการแนะนำวิทยาลัยการชลประทาน การสอนนิสิตชั้นปีที่ 1 ร้องเพลงวิทยาลัยฯและเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างความคุ้นเคยระหว่างนิสิตปี 1 และนิสิตรุ่นพี่ ผ่านการเล่นเกม นอกจากนี้มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนและการฝึกงาน


ภาพถ่ายโดย: องค์การนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน