ช่องทางและหลักเกณฑ์การสมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

 

1. ระบบการคัดเลือก เรียกว่า TCAS ดำเนินการภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยฯ เปิดรับ จำนวน 3 รอบ ดังนี้
 
      - รอบที่ 1 ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
 
      - รอบที่ 2 โควต้า เปิดรับทั้งหมด 5 โควต้า ได้แก่ (1) สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.เกษตรศาสตร์ (2) สำหรับนักเรียนในพื้นที่ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        กำหนด 30  จังหวัด (3) สำหรับบุตรเกษตรกร (มีทุนการศึกษาให้แบบมีสัญญาผูกพัน) (4) สำหรับบุตรข้าราชการและพนักงานราชการกรมชลประทาน และ
        (5) สำหรับนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา
 
      - รอบที่ 3 เป็นรอบยื่นคะแนนตามระบบกลางของประเทศ

 

2. วิธีการสมัคร ผ่านเว็บไซต์ที่กำหนดเท่านั้น
 
      - รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ดูรายละเอียด สมัครและยื่นเอกสารผ่านเว็บไซต์ https://www.admission.ku.ac.th
 
      - รอบที่ 3 ดูรายละเอียด สมัครและยื่นเอกสารผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com
 
"ประหยัดน้ำ ทางรอดต้านแล้ง
จะได้ไม่ขาดแคลน เวลาฉุกเฉิน.."
 
มาฟังเพลงสนุกๆ พร้อมช่วยกันประหยัดน้ำไปกับกรมชลประทาน
ในโครงการ "ประหยัดน้ำ ทางรอดต้านแล้ง