ค่ายยุวชลกร ประจำปี 2565

สถาบันพัฒนาการชลประทาน ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
จัดกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมยุวชลกรสู่โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
 
ด้วยข้อจำกัดต่างๆ จึงต้องปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ แต่ยังคงเฟ้นหากิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของกรมชลประทาน โอกาสการทำงานกับกรมชลประทาน รวมทั้งโอกาสในการเข้าศึกษาในวิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น กิจกรรมเรียนรู้ชลศาสตร์เบื้องต้นออนไลน์ การรู้จักเขื่อนและลุ่มน้ำผ่าน VR ออนไลน์ การทดสอบคุณภาพน้ำ และเกมส์ต่างๆ รวมทั้ง อ.ชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทาน มาพบพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน นอกจากนั้นแล้ว นิสิตทุนบุตรเกษตรกร รุ่นที่ 1 ที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมและร่วมจัดกิจกรรมอีกด้วย สำหรับโครงการนี้ รุ่นที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 10 มิถุนายน 2565 สำหรับรุ่นที่ 3 กำลังจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้า วันที่ 16 มิถุนายน 2565