พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 องค์การนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา - ชลประทาน) วิทยาลัยการชลประทาน จบการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 83 คน โดยมีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 1 คน และเกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 5 คน กิจกรรมในพิธีประกอบด้วยการถ่ายภาพหมู่ของบัณฑิต ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ชลกรรุ่น 35 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย อดีตอธิบดีกรมชลประทาน และคณาจารย์ ร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิต รวมทั้งมีกิจกรรมแสดงความยินดีจากนิสิตปัจจุบันทั้ง 4 ชั้นปีอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

ขอบคุณภาพบางส่วนจากชมรมถ่ายภาพ องค์การนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน