พิธีถอดไท ชลกร 75

พิธีถอดไท ชลกร 75

     เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อแสดงว่านิสิตได้ผ่านการศึกษาชั้นปีที่ 1 และได้ก้าวสู่การเป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 แล้ว ซึ่งมีความพร้อมที่จะดูแลและต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 โดยปกติพิธีถอดไทจะจัดขึ้นหลังจากการสอบถาคปลายชั้นปีที่ 1 หรือวันเปิดเทอมต้นของชั้นปีที่ 2

      สำหรับปีการศึกษา 2563 นี้ เนื่องจากการเรียนการสอนแบบออนไลน์จากสถานการณ์ COVID-19 จึงทำให้พิธีถอดไท ชลกร 75 ถูกเลื่อนมาในวันที่นิสิตกลับมาเรียนในวิทยาลัยการชลประทานหลังจากสอบกลางภาคต้น