การกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน

25 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-16.00 น.

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ร่วมกับ เทศบาลนครปากเกร็ด

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

ณ ห้องประชุมนันทปัญญา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ

 

 

อาจารย์ธวัชชัยเปาทุ้ย นำทีม เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน เพื่อให้มีความรู้และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอนการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการปั้มหัวใจ (CPR) กรณีผู้ป่วยหยุดหายใจกระทันหันหรือหัวใจหยุดทำงาน และการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้างเสริมความปลอดภัยด้านร่างกายให้กับคนในองค์กรได้อีกด้วย