ชลกรแบ่งปัน ประจำปี 2563

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

องค์การนิสิตวิทยาลัยการชลประทานได้จัดกิจกรรมชลกรแบ่งปัน

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านคุณธรรม จริยธรรม รู้จักสามัคคีและช่วยเหลือเผื่อแผ่แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

โดยมีการเลี้ยงอาหาร แสดงดนตรีและมอบของให้น้องๆ ณ บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด นนทบุรี