นิสิตชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

อาจารย์วสันต์ บุญเกิด อาจารย์ประจำวิชา 02207321 การออกแบบระบบชลประทานในไร่นา (Design of Farm Irrigation Systems)

พร้อมด้วย อ.ธวัชชัย เปาทุ้ย นำนิสิตชั้นปีที่ 3 (ชลกร 73) ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือตรวจวัดต่างๆ เช่น การวัดวัดสภาพอากาศ การวัดปริมาณการใชั้น้ำของพืช

การวัดความชื้นในดิน การวัดอัตราการไหลของน้ำในคลอง รวมทั้งเรียนรู้ระบบส่งน้ำในระดับไร่นา

ณ สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเสริมความรู้นอกห้องเรียนให้กับนิสิต

 

โอกาสนี้ วิทยาลัยการชลประทาน ขอขอบคุณสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ที่ให้ความอนุเคราะห์เช่นนี้ทุกปี