แถลงนโยบายผู้สมัครองค์การนิสิต ปีกศ.2563

คณะกรรมการบริหารองค์การนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน

จัดการประชุมนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน 4 ชั้นปีเพื่อให้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิตประจำปีการศึกษา 2563

แถลงนโยบายและหาเสียง โดยมีผู้ลงสมัคร 2 พรรค ได้แก่ พรรคชาวชล และ พรรคเพื่อประชาชน

ทั้งนี้ กำหนดการลงคะแนนเลือกตั้ง จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น.