เก็บข้อมูลวิจัยโครงการบริหารจัดการน้ำวัฏจักรอย่างยั่งยืนพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก

วันที่ 26 - 31 มกราคม 2563 นายวรานนท์ อ่อนอุระ และ นายชนพัฒน์ เมชฌสมภพ ผู้ช่วยนักวิจัย

เดินทางลงพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักเพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามในพื้นที่รวม 14 ตำบลของจังหวัดเลย เพชรบูรณ์ ลพบุรี และนครราชสีมา

โดยได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มเกษตรกร ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน องค์การบริหารส่วนตำบล โครงการชลประทาน และสำนักงานชลประทานในพื้นที่เป็นอย่างดี

การดำเนินงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง "โครงการบริหารจัดการน้ำครบวัฏจักรอย่างยั่งยืนพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก"

ดำเนินการโดย วิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใต้การสนับนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)