การเรียนรู้นอกห้องเรียน ปี3

กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนิสิตวิทยาลัยการชลประทานชั้นปีที่ 3 (ชลกร 73)

ในการลงฝึกปฏิบัติภาคสนาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา Water Management of Water Resource Projects

โดยการแบ่งกลุ่มรับผิดชอบปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว ตั้งแต่กระบวนการเตรียมพื้นที่จนกระทั่งเก็บเกี่ยว