นักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา โครงการ ESPM เรียนรู้การปลูกข้าว

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ ESMP โรงเรียนชลประทานวิทยา 

เดินทางมาร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ระบบชลประทานและการปลูกข้าว ณ สถานีทดลองการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ วิทยาลัยการชลประทาน 

นักเรียนได้รู้จักองค์ประกอบของโครงการชลประทาน ความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม และกระบวนการการปลูกข้าว