พิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม

วันที่ 15 กันยายน 2562 นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทาน 

ร่วมเป็นเกียรติและมอบเหรียญเชิดชูเกียรติ ในพิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ในการนี้วิทยาลัยการชลประทานขอแสดงความยินดีกันว่าที่บัณฑิต วิทยาลัยการชลประทาน ชลกร 71 (KU75)

เกียรตินิยมอันดับ 1 นายภัทรพล คำด้วง 3.50 และ เกียรตินิยมอันดับ 2 นายเกียรติศักดิ์ สุขแสงจันทร์ 3.33