นิสิตชั้นปี 3 ศึกษาภาคสนาม

นิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ชั้นปีที่ 3 (ชลกร 73) ออกเดินทางศึกษาภาคสนาม (Integrated Field Trip) 

วิชา วิศวกรรมการจัดการน้ำและที่ดิน ในระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2562 พื้นที่จังหวัดปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี และ ฉะเชิงเทรา 

เพื่อต้องการให้นิสิตได้สัมผัสกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยมีอาจารย์จากหลากหลายหน่วยงานร่วมบูรณาการความรู้ 

เช่น กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น