วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมวางพวงมาลาในนามของมูลนิธิหม่อมหลวงชูชาติ กำภู และราชสกุล กำภู 

เพื่อร่วมรำลึกถึง หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ผู้วางรากฐานการศึกษาและก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 40 ปี

นอกจากนั้นแล้ว นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน้ำ) กรมชลประทาน 

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทาน และรองเลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นำคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ด้วย