รายละเอียดของหลักสูตร

 

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี


 

ชื่อหลักสูตร :

          ภาษาไทย           หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

          ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering – Irrigation

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :

          ภาษาไทย           ชื่อเต็ม            วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน)

                                   ชื่อย่อ             วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน)

          ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม            Bachelor of Engineering (Civil Engineering – Irrigation)

                                   ชื่อย่อ             B.Eng. (Civil Engineering – Irrigation)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :

          ไม่น้อยกว่า 157 หน่วยกิต

 

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :

          สภานภาพของหลักสูตร

              * หลักสูตรปรับปรุง กำหนดเปิดสอน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

              * ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

              * เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2513

              * ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปีการศึกษา 2555

         การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

              * ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560

              * ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2560  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560


Visitors: 11,851