พ.ศ. 2481  

สถาบันพัฒนาการชลประทาน ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2481 โดยในตอนนั้นใช้ชื่อว่า "โรงเรียนการชลประทาน" ตั้งอยู่ที่บริเวณกรมชลประทาน ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และได้เปิดรับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. 2481 ในหลักสูตรอนุปริญญาตรี ทางด้านชลประทาน ผลิตนายช่างชลประทานให้กับกรมชลประทาน ตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นที่ 10 (หยุดสอนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2485-2492)

 

พ.ศ. 2497

กรมชลประทานได้ขอรวมโรงเรียนการชลประทานเข้ากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยตั้งขึ้นเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ เรียกว่า "คณะวิศวกรรมชลประทาน" เปิดสอนในหลักสูตรปริญญา "ช่างชลประทานบัณฑิต (ชป.บ.)" สำหรับนิสิตตั้งแต่รุ่นที่ 11 จนถึงรุ่นที่ 19 ศึกษาในหลักสูตร 5 ปี ส่วนรุ่นที่ 20 จนถึงรุ่นที่ 22 ศึกษาในหลักสูตร 4 ปี 

 

พ.ศ. 2510   

โรงเรียนการชลประทานได้เปิดตัวขึ้นมาใหม่ โดยเปิดสอนนิสิตตั้งแต่รุ่นที่ 23 จนถึงรุ่นที่ 47 มีทั้งหมด 3 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตร พ.ศ. 2510 เป็นหลักสูตรอนุปริญญาตรี มีเป้าหมายเพื่อให้นิสิตมีความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มากขึ้น รวมถึงมีความรู้ในวิชาวิศวกรรมพื้นฐานสูงขึ้น เช่น วิชาวิศวกรรมโยธา ชลศาสตร์ และอุทกวิทยา และมีความรู้ในวิชาชลประทานมากพอในการปฏิบัติงานในหน้าที่ช่างชลประทานได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เป็นหลักสูตรที่เตรียมไว้สำหรับผู้ที่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในอนาคต ซึ่งใช้สอนนิสิตทั้งหมด 7 รุ่น ตั้งแต่รุ่นที่ 23 จนถึงรุ่นที่ 29
  • หลักสูตร พ.ศ. 2517 เป็นหลักสูตรอนุปริญญาตรี โดยมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เหมาะแก่งานชลประทานมากขึ้น ให้น้ำชลประทานเกิดประโยชน์มากที่สุด เน้นถึงการปฏิบัติงานในไร่นา และงานใหม่ที่กำลังจะเริ่มทำในขณะนั้นคือการจัดรูปที่ดิน ซึ่งใช้สอนนิสิตทั้งหมด 5 รุ่น ตั้งแต่รุ่นที่ 30 จนถึงรุ่นที่ 34
  • หลักสูตร พ.ศ. 2522 โรงเรียนการชลประทานได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ เปลี่ยนเป็นเรียนภาคทฤษฎี 3 ปี และเรียนภาคปฏิบัติในสนามและอบรมระเบียบต่าง ๆ อีก 24 สัปดาห์ ซึ่งใช้สอนนิสิตจำนวน 13 รุ่น ตั้งแต่รุ่นที่ 35 จนถึงรุ่นที่ 47

 

พ.ศ. 2535

โรงเรียนการชลประทานได้รับการยกฐานะเป็น "วิทยาลัยการชลประทาน" และได้เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการรับนิสิตเข้าศึกษาโดยอยู่ภายใต้ข้อผูกพันกับกรมชลประทาน พร้อมกันนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โดยเปลี่ยนเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชลประทาน ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ผลิตบัณฑิตตั้งแต่รุ่นที่ 48 จนถึงรุ่นที่ 59 และได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นวิศวกรรมโยธา-ชลประทานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 

 

พ.ศ. 2542 

สืบเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้มีการลดจำนวนของข้าราชการลง วิทยาลัยการชลประทานจึงได้รับนิสิตเข้าศึกษาโดยไม่ผูกพันกับกรมชลประทาน โดยเริ่มรับในรุ่นที่ 55 ปี พ.ศ. 2542 เป็นรุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน โดยยังคงใช้หลักสูตรวิศวกรรมโยธา-ชลประทานในการเรียนการสอน ซึ่งในปัจจุบันมีนิสิตได้สำเร็จการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก