วันนักประดิษฐ์ 2564

วันนักประดิษฐ์ 2564

THAILAND INVENTORS' DAY 2021

& Bangkok International Intellectual Property, Invention and Technology Exposition (IPITEx 2021)

 

     สำนักกงานวิจัยแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564 เป็นการผนวกรวมการจัดงานในปี 2564-2565 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Even Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

     โดยสถาบันพัฒนาการชลประทาน ได้คัดเลือกนำเสนอผลงาน "การพัฒนาฝายพับได้ Type IV เพื่อป้องกันการรุกล้ำความเค็มในลำน้ำ" ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างกรมชลประทานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้จัดแสดงภายในงาน ซึ่งภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ 

- นิทรรศการ "น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งนักประดิษฐ์ไทย"

- นิทรรศการ "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ"

- นิทรรศการ "รางวัลการวิจัยแห่งชาติ"

- การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ จาก 24 องค์กร 20 ประเทศ

- การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับเยาวชน

     และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ อาทิเช่น STEAM 4 INNOVETOR, ROBOT CAR KIT, MICROBIT TOCODE เป็นต้น