วันชูชาติ 2565

วันชูชาติ 4 มกราคม 2565

พิธีสำคัญของเหล่าลูกชลกรและชาวกรมชลประทาน

          คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการจัดงานวันชูชาติ ภายใต้มาตรการการคัดกรอง การเว้นระยะห่าง และลดความเสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพิธีสงฆ์ พิธีการวางแจกัน พิธีมอบทุนการศึกษา การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน โดยยังคงพิธีสงฆ์ ลดจำนวนพระสงฆ์จาก 9 รูป เหลือ 5 รูป การถวายภัตตาหารกล่องให้นำกลับไปฉันที่วัด จัดเก้าอี้เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร ส่วนพิธีวางแจกัน คณะกรรมการสมาคมฯ และผู้บริหารกรมชลประทานเป็นผู้วางแจกันแทนหน่วยงาน องค์กร รวมทั้งจำกัดผู้แทนรุ่น รุ่นละ 1 คนเท่านั้น เพื่อควบคุมไม่ให้มีผู้อยู่ในบริเวณงานเกินกว่า 200 คน มีการกั้นแนวเขตรั้วเข้าออกเพียงช่องทางเดียว และได้รับความร่วมมือจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จัดพยาบาลประจำจุดคัดกรอง ตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการ Antigen test kit หรือ ATK และกำหนดให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่จัดงาน

     และเพื่อให้สมาชิกได้สมาชิกได้มีส่วนร่วมตลอดจนรำลึกถึงงานวันชูชาติ ได้เตรียมการถ่ายทอดสดตลอดทั้งกิจกรรมตั้งแต่พิธีสงฆ์ พิธีวางแจกกัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป อีกทั้งยังได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผ่านระบบออนไลน์แบบสื่อสารสองทาง ในเวลา 09.00 น.

โดยกำหนดการในเช้าวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2565 มีดังนี้
     >>> เวลา 06.00น. นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาคมฯ และผู้บริหารกรมชลประทาน เดินทางถึงบริเวณอาคารสมาคมศิษย์เก่าฯ ประกอบพิธีสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ ม.ล.ชูชาติ กำภู คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา คณาจารย์ และศิษย์เก่าผู้ล่วงลับ
       >>> เวลา 08.00 น. ทุกท่านพร้อมกัน ณ ลานอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู เพื่อเคารพธงชาติ เตรียมพร้อมในพิธีวางแจกันภายหลังเคารพธงชาติ ผู้แทนเริ่มวางกลุ่มแจกัน

 

     สำหรับศิษย์เก่าท่านอื่น และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทางสมาคมฯ ได้จัดให้มีการวางแจกันออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://irri-alumni.rid.go.th/ โดยเปิดระบบวางแจกันพร้อมกับผู้แทนที่วางแจกัน วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ด้วย นอกจากนี้สำหรับสถานที่จัดงานทั้งหมดได้ถูกทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยและการให้ความสำคัญต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 เป็นสำคัญ

               ในนามของสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมงานทุกคนทุกหน่วยงานที่ทำให้พิธีสำคัญของเราเหล่าชาวชลกรและชาวกรมชลประทานในปีนี้ดำเนินการสำเร็จและยังคงมนต์ขลังดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา