วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 42 ปี

         12 พฤศจิกายน 2564 นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เข้าร่วมวางพวงมาลาในนามของมูลนิธิหม่อมหลวงชูชาติ กำภู เพื่อระลึกถึงหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ผู้วางรากฐานการศึกษา และก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 42 ปี
         นอกจากนั้นแล้ว นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน้ำ) กรมชลประทาน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทาน และรองเลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ด้วย