ชลกรนวัตกร

"ชลกรนวัตกร"

                วิทยาลัยการชลประทาน เดินหน้าเสริมทักษะนิสิตเพื่อปูพื้นฐาน "ชลกรนวัตกร" โดยใช้กระบวนการ Design Thinking ผ่านวิชาการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 ในภาคปลายปีการศึกษา 2564 ตามหลักสูตรวิศวกรรมโยธา - ชลประทาน ด้วยข้อจำกัดของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สื่อสารสองทางในภาคทฤษฎีก่อน หลังจากนั้นจึงได้มีการจัดฝึกปฏิบัติ (Workshop) แบบออนไซต์ จำนวน 2 ครั้ง ภายใต้ข้อตกลงอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมหน้ากากตลอดเวลา ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก นายพงษ์พิชญ์ ยอดยิ่ง และ ดร.นฤมล เวียงวัง HiPPS กรมชลประทาน และคณะทำงานบริหารนวัตกรรม กรมชลประทาน ร่วมถ่ายทอดความรู้ โดยในปีนี้ ได้กำหนด Theme คือ นวัตกรรมการเรียนออนไซต์ให้ปลอดภัยจาก COVID-19