การประชุมรายงานผลการดำเนินงานทุนการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน

 

 
 
          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ สมาชิกวุฒิสภา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเพื่อฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานกองทุนต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน ณ อาคารหอประวัติ สถาบันพัฒนาการชลประทาน และให้โอวาทกับนิสิตวิทยาลัยการชลประทานที่ได้รับทุนการศึกษาภายใต้กองทุนดังกล่าวผ่านโครงการเมล็ดพันธ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน, ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รองศาสตราจารย์ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, นายสัญชัย เกตุวรชัย ประธานอนุกรรมการสวัสดิการทุนการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน และคณะอนุกรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมชลประทานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ เวลา 09.50 น. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ได้ให้โอวาทและให้กำลังใจแก่นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาและนิสิตวิทยาลัยการชลประทานทั้ง 4 ชั้นปี ในการตั้งใจเรียน เก็บเกี่ยวความรู้จากอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ แล้วนำความรู้เฉพาะทางด้านการชลประทานนี้ ไปทำงานให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป
            “ทุนการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน” เกิดขึ้นจากการมอบนโยบายของ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ สมัยดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี ให้กับ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัยดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน สร้างโอกาสให้ทายาทของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะด้านน้ำ การชลประทาน และการเกษตรบนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยได้รับทุนการศึกษาจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งสามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ นั้นกลับไปพัฒนาบ้านเกิดได้ ซึ่งปัจจุบันมีนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน ทั้งสิ้น 28 คน จากแผนการรับระยะที่ 1 ทั้งสิ้น 70 คน (ปีพ.ศ.2561-2565)
ขอบคุณภาพบางส่วนจากชมรมถ่ายภาพ องค์การนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน
 
 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาและลุ้นสิทธิ์รับทุนการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน
สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ทาง "กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษา" 
ภายใต้โครงการเมล็ดพันธ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (TCAS รอบ2)