กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษา

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2566

****************************************************************

 

ช่องทางและหลักเกณฑ์การสมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

 

1. ระบบการคัดเลือก เรียกว่า TCAS ดำเนินการภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยฯ เปิดรับ จำนวน 3 รอบ ดังนี้
 
- รอบที่ 1 ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
 
- รอบที่ 2 โควต้า เปิดรับทั้งหมด 5 โควต้า รายละเอียด ดังนี้ 
             (1) สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.เกษตรศาสตร์
                   - รายละเอียด : >> LINK <<
                   - ปิดรับสมัคร : 22 มี.ค. 2566 เวลา 18.00 น.
             (2) สำหรับนักเรียนในพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนด 30  จังหวัด
                   - รายละเอียด : >> LINK <<
                   - ปิดรับสมัคร : 22 มี.ค. 2566 เวลา 18.00 น.
             (3) สำหรับบุตรเกษตรกร (โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน) (มีทุนการศึกษาให้แบบมีสัญญาผูกพัน) 
                   - รายละเอียด : >> LINK <<
                   - ปิดรับสมัคร : 22 มี.ค. 2566 เวลา 18.00 น.             
             (4) สำหรับบุตรข้าราชการและพนักงานราชการกรมชลประทาน (โครงการลูกพระพิรุณ)
                   - รายละเอียด : >> LINK <<
                   - ปิดรับสมัคร : 22 มี.ค. 2566 เวลา 18.00 น.
             (5) สำหรับนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา
                   - รายละเอียด : >> LINK <<
                   - ปิดรับสมัคร : 22 มี.ค. 2566 เวลา 18.00 น.
 
                   ➤ ผู้สนใจสามารถเข้าระบบสมัคร Online ได้ที่ >> LINK <<
 
- รอบที่ 3 เป็นรอบยื่นคะแนนตามระบบกลางของประเทศ

 

2. วิธีการสมัคร ผ่านเว็บไซต์ที่กำหนดเท่านั้น

 

      - รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ดูรายละเอียด สมัครและยื่นเอกสารผ่านเว็บไซต์ https://www.admission.ku.ac.th

 

      - รอบที่ 3 ดูรายละเอียด สมัครและยื่นเอกสารผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com