โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 15

ใคร ๆ ก็เรียนได้ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
  • เรียนออนไลน์ ไม่เสียเวลาเดินทาง
  • เรียนได้เร็ว ไม่ต้องรอเรียนในชั้น
  • มัธยมศึกษาตอนปลายเรียนได้ทุกชั้น สะสมหน่วยกิตไว้ได้
  • ใช้ผลสอบสมัครเข้าเป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ 
  • เกรดไม่ต่ำกว่า C เทียบโอนได้ ไม่ต้องเรียนวิชานั้นอีก
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เว็บไซต์ https://registrar.ku.ac.th/adv หรือ โทรศัพท์ 0 2118 0100 ต่อ 8060